X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
USD

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi
10 - Kişisel Verilerin Korunması

10.1: İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerinde yer alan tanımlar uygulama alanı bulacaktır.

10.2: Taraflar, kişisel verileri KVKK ve ikincil düzenlemelerine, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) ilke ve kararlarına uygun olarak işleyeceklerini ve aktaracaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3: Müşteri, Damla Hosting ile arasındaki her türlü ilişki kapsamında Damla Hosting'e Kişisel Veri aktarımı gerçekleştirilen hallerde, Kişisel Veriler'in Damla Hosting tarafından işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına ilişkin olarak, yürürlükte bulunan (Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları dahil) kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında ilgili kişilere karşı başta aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alma yükümlülükleri olmak üzere her türlü yükümlülüğü ispatlanabilir bir şekilde yerine getireceğini, bu metinlerin işbu Sözleşme’nin onaylanması esnasında Damla Hosting tarafından kendisine ibraz edilen aydınlatma ve açık rıza metinlerindeki veri işleme süreçlerini kapsayacağını, bu yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin kayıtları Damla Hosting 'in talebi olması halinde Damla Hosting 'e ibraz edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4: Damla Hosting, kullanım amacı ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmekle sınırlı olmak üzere karşı Tarafça kendisine aktarılan Kişisel Veriler'i hizmet sağlayıcıları, işbirliğinde olduğu üçüncü kişiler gibi üçüncü kişilere veri güvenliği önlemlerine riayet ederek aktarabilecektir.

10.5: Damla Hosting ve/veya yukarıdaki 10.4. madde tahtında hizmet sağlayıcıları ve işbirliğinde olduğu üçüncü kişiler, Kişisel Veriler'i taraflar arasındaki ticari ilişkinin yürütülebilmesi ve/veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi adına yurt dışına aktarabilirler. Bu durumda Müşteri, ilgili mevzuat doğrultusunda aranan şartların yerine getirilmesinden ve Kurul tarafından çıkarılacak tüm düzenlemelere riayet edilmesinden sorumlu olduğunu, yurt dışına aktarım süreçlerine dair gerekli aydınlatma ve açık rıza alma yükümlülüklerini kişisel verilerini Damla Hosting'e aktardığı ilgili kişilere karşı yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6: Müşteri, Kişisel Veriler’in Damla Hosting'e aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından sorumlu olduğunu, bu kapsamda kişisel veri aktarımını sağlarken kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleyeceğini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyeceğini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlayacağını, bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7: Damla Hosting, kendisine aktarılan Kişisel Verileri’n hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak adına gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.8: Taraflar, karşı Tarafça kendisine aktarılan Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi, siber saldırı gibi veri güvenliğinin sağlanamadığı durumda, bu durumu derhal ve her halde en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşı Taraf’a yazılı olarak bildireceğini, bu durumdan doğabilecek zararların minimize edilmesi ve doğan zararın giderilmesi için karşı Taraf ile işbirliği içerisinde çalışacağını, bu kapsamda karşı Tarafça talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.9: Taraflar; kişisel verilerin adli bir makamdan gelen ve kişisel verilerin söz konusu adli makama açıklanmasını gerektiren yasal olarak bağlayıcı talepleri en kısa sürede ve en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde karşı Taraf’a yazılı olarak bildirir. Bu doğrultuda Taraflar, karşı Taraf’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve karşı Taraf’ın en az zararı görmesi adına her türlü tedbiri alacağını, bu kapsamda karşı Taraf ile işbirliği içerisinde ilerlemeyi ve karşı Tarafça talep edilen bilgi ve belgeleri sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.10: Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki Kişisel Veri İşlemeleri bakımından, KVKK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.11: Taraflar, ilgili kişi tarafından veri işleme süreçleriyle ilgili yasal mevzuat kapsamında karşı Taraf’ı ilgilendiren herhangi bir hak talebinin kendisine yöneltilmesi halinde, bu talebi yazılı olarak 48 (kırk sekiz) saat içerisinde karşı Tarafa yazılı olarak bildirecek olup karşı Taraf’ın ilgili kişi taleplerini usulüne uygun olarak yanıtlayabilmesi adına gerekli desteği sağlayacaktır.

10.12: Taraflar arasındaki ilişki uyarınca Damla Hosting veri işleyen, Müşteri ise veri sorumlusudur. Bu kapsamda Damla Hosting'in işbu Sözleşme’nin kişisel verilere ilişkin hükümlerini veya KVKK mevzuatını ihlal etmesi sebebiyle Müşteri’nin herhangi bir zararı doğması halinde Damla Hosting , mahkeme kararı ile kusurunun bulunduğunun kesinleştiği durumlarda Müşteri’nin zararlarını işbu Sözleşme bedeli ile sınırlı olmak üzere tazmin edecektir.

10.13: Müşteri tarafından işbu Sözleşme hükümlerinin, KVKK ve ikincil mevzuatı ile Kurum ilke ve kararlarının ihal edilmesi sebebiyle Damla Hosting'in herhangi bir zarara uğraması halinde Müşteri, Damla Hosting'in doğacak olan zararlarını tazmin edeceğini, bu kapsamda Damla Hosting'in kendisine rücu hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

11.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında Damla Hosting'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Damla Hosting gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir yada maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Top